Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable és l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu - Provincia San Juan de Dios España amb domicili a Avenida Concha Espina, 32, 28016 Madrid i CIF número R2800009I. El correu electrònic es: solidaritat.obrasocial@sjd.es

2. Informació i consentiment

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i per qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (d'ara endavant, Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'usuari (en endavant, el "usuari") presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recollides a través del lloc web botigasolidariaSJD.org (en endavant, el "lloc web") siguin tractats per OHSJD-Cúria Provincial, com a responsable del tractament i destinatari de les dades, sempre que sigui necessari. La base legal per al tractament serà la lliure prestació del consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment. Això no exclou que hi pugui haver altres legitimitats en funció de la relació que vinculi a l'usuari amb els responsables, com la prestació d'un servei sol·licitat, el compliment d'un contracte o l'interès legítim dels responsables i els usuaris. Les dades que seran objecte de tractament seran els que vostè lliurement ens proporcioni i siguin necessaris per complir amb els serveis sol·licitats en cada cas, però seran sobretot dades identificatives i de contacte.

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb els responsables del tractament i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació. En aquest supòsit, es tractaran només als efectes d'acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i exactes, de manera que l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels usuaris.

L'usuari accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i / o aprovacions legalment necessàries abans d'incloure dades personals al lloc web o utilitzar el lloc web.

3. Finalitat del tractament

Les dades personals de l'usuari o de tercers que siguin cedits per l'usuari seran tractades per l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu a través del lloc web únicament per a les següents finalitats:

  • Gestionar les compres efectuades i les donacions associades, si s'escau.

  • Atendre les obligacions legalment establertes en matèria de tributs i la resta de normativa d'obligat compliment.

  • Enviar informació sobre producte solidari i campanyes associades.

  • Convidar-lo a actes o

  • Altres finalitats que s'indiquin en els formularis del lloc web on es demanen les dades de l'usuari.

  • Dur a terme les funcionalitats del lloc web destinades a la prestació dels serveis oferts en el mateix.

4. Dades de l'usuari

L'usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent aquest responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per als fins anteriorment assenyalats.

L'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers

5. Exercici de drets

De conformitat amb el RGPD, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, adjuntant en tot cas una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, dirigint-se a l'Obra Social Sant Joan de Déu, a l'adreça carrer Puiggarí, 5-7, 4t, 08014 Barcelona o bé a través de l'adreça electrònica obrasocial@solidaridadsjd.org. També l'informem que, en cas de no estar d'acord amb el tractament, pot presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

6. Política de galetes

Pots llegir la política de galetes a la seva respectiva pàgina.

Producte afegit al teu llistat de desitjos